I flera år har det nominellt konservativa partiet Kristdemokraterna legat och balanserat runt 4%-spärren; enligt vissa analyser enbart kvarräddade i riksdagen av moderata stödröster. Och det är inte konstigt. Ett mer räddhågset och ofokuserat parti får man leta efter, detta särskilt i familjefrågorna.

 

 

Kristdemokraterna har hög svansföring i familjefrågorna; men vad är det egentligen de erbjuder, och hur skiljer sig partiet från de övriga partierna? Mycket lite enligt mig. Man gör som jag ser det i princip INGENTING för att stärka familjen som institution. Se på det här till exempel: • "Jobbskatteavdrag för föräldrar

Många familjer har fått det ekonomiskt bättre. Men jämfört med hushåll utan barn har barnfamiljer halkat efter i inkomstförbättring. För att stärka barnfamiljerna föreslår vi ett jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kronor per förälder och månad. I ett hushåll där två föräldrar/vårdnadshavare arbetar blir skattesänkningen 1000 kr per månad. För föräldrar med barn 0-3 år gäller avdraget även för andra inkomster, så som föräldrapenning eller a-kassa.

 • Barnomsorgspeng

Kristdemokraterna vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar att få barnomsorgspeng för omsorg om enbart egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen ska uppgå till 6 000 kronor per barn och månad och betraktas som inkomst och vara skattepliktig.

 • Flexibel föräldraförsäkring

Föräldrar ska fritt få överlåta föräldrapenningdagar till varandra. Det ska även gå att överlåta dagar till närstående, som en mormor eller en bonuspappa. Vi vill inte tvångskvotera dagarna mellan föräldrarna och på så vis inskränka familjers frihet att själva styra över sin vardag. Vi vill även att föräldrarledigas inkomst skyddas under tre år.

 • Höjt bostadsbidrag

För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna vill kristdemokraterna höja barndelen i bostadsbidraget med 350 kr för familjer med ett barn, 425 kr för familjer med två barn och 600 kr för familjer med tre barn.

 • Mindre barngrupper

Barngrupperna ska minskas genom ett tak för hur stora grupperna i förskolan får vara. Statsbidraget till skolverket förändras så att målet om högst tolv barn i småbarnsgrupperna kan uppnås och att de kommuner som uppnått, eller visar att de arbetar mot, detta mål får del av satsningen. Vi satsar 250 miljoner kronor per år för detta ändamål. Förslaget finansieras genom höjd maxtaxa. Kommunerna ska också bli skyldiga att erbjuda familjedaghem för de föräldrar som önskar det.

 • Föräldrastöd och familjerådgivning

Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot ska det offentliga erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till familjerådgivningen som de kan nyttja om de vill.https://kristdemokraterna.se/familj/ "Med undantag för första punkten, som innebär är ett slags indirekt stärkande av familjen, ämnar övriga punkter enbart till att stärka familjens beroende av staten, och den traditionella familjens upplösande.

 

För det första har kristdemokraterna en så bred definition av "familj" att begreppet blir meningslöst. En familj är enligt den traditionella definitionen ett gift heterosexuellt par med biologiska barn som huvudregel. Men i KD:s definition ingår även splittrade familjer, ensamstående mödrar, och om jag inte misstar mig helt, numera även homopar. Resultatet av den här breda räddhågsna definitionen blir att det enda man har kvar att erbjuda barn och föräldrar är det man på engelska kallar "gibs", på svenska skulle kanske allmosor vara en bra motsvarighet. Alltså diverse lättnade för att göra livet bekvämare. Det behöver inte vara något fel med stöd till familjer per se, särskilt inte om det bidrar till att driva upp fertiliteten i landet - men inga av de här åtgärderna stärker egentligen den traditionella familjen som institution.

 

 

Om man vill att folk ska bilda och hålla samman i familjer, måste man skapa incitament för det – inte ge ut allmosor till alla de som råkar ha barn under 18 boende hemma hos sig.

 

Exempel på lagändringar och incitamentsstrukturer som kan implementeras för att stärka familjen:

 

 • Tillåt inte skilsmässa för andra orsaker än otrohet, våld eller allvarlig försummelse av endera makarna i äktenskapet. Hjalmar Söderberg ondgjorde sig över hyckleriet i att man var tvungen att fly till Köpenhamn med sin älskarinna för få till stånd en skilsmässa. Kanske behöver vi hyckla en smula ibland för att skydda en princip. Den nordeuropeiska människans tvångsmässiga behov av att harmonisera den inre och yttre världen, har lett till mer problem än det har löst.

 • Lagstifta så att allmännyttan tvingas upplåta en viss andel av sitt lägenhetsbestånd till gifta par med barn.

 • Tillåt hemskolning.

 • Utbetala enbart barnbidrag (eller barnskatteavdrag) till gifta par.

 

För att bara ta några exempel. Så stärker man familjen som institution, inte genom politisk korrekt väljarfjäsk och allmosor – där kan man ändå inte konkurrera med Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna.

Kristdemokraternas kassa familjepolitik

barn & familj Kommentera

I flera år har det nominellt konservativa partiet Kristdemokraterna legat och balanserat runt 4%-spärren; enligt vissa analyser enbart kvarräddade i riksdagen av moderata stödröster. Och det är inte konstigt. Ett mer räddhågset och ofokuserat parti får man leta efter, detta särskilt i familjefrågorna.

 

 

Kristdemokraterna har hög svansföring i familjefrågorna; men vad är det egentligen de erbjuder, och hur skiljer sig partiet från de övriga partierna? Mycket lite enligt mig. Man gör som jag ser det i princip INGENTING för att stärka familjen som institution. Se på det här till exempel: • "Jobbskatteavdrag för föräldrar

Många familjer har fått det ekonomiskt bättre. Men jämfört med hushåll utan barn har barnfamiljer halkat efter i inkomstförbättring. För att stärka barnfamiljerna föreslår vi ett jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kronor per förälder och månad. I ett hushåll där två föräldrar/vårdnadshavare arbetar blir skattesänkningen 1000 kr per månad. För föräldrar med barn 0-3 år gäller avdraget även för andra inkomster, så som föräldrapenning eller a-kassa.

 • Barnomsorgspeng

Kristdemokraterna vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar att få barnomsorgspeng för omsorg om enbart egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen ska uppgå till 6 000 kronor per barn och månad och betraktas som inkomst och vara skattepliktig.

 • Flexibel föräldraförsäkring

Föräldrar ska fritt få överlåta föräldrapenningdagar till varandra. Det ska även gå att överlåta dagar till närstående, som en mormor eller en bonuspappa. Vi vill inte tvångskvotera dagarna mellan föräldrarna och på så vis inskränka familjers frihet att själva styra över sin vardag. Vi vill även att föräldrarledigas inkomst skyddas under tre år.

 • Höjt bostadsbidrag

För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna vill kristdemokraterna höja barndelen i bostadsbidraget med 350 kr för familjer med ett barn, 425 kr för familjer med två barn och 600 kr för familjer med tre barn.

 • Mindre barngrupper

Barngrupperna ska minskas genom ett tak för hur stora grupperna i förskolan får vara. Statsbidraget till skolverket förändras så att målet om högst tolv barn i småbarnsgrupperna kan uppnås och att de kommuner som uppnått, eller visar att de arbetar mot, detta mål får del av satsningen. Vi satsar 250 miljoner kronor per år för detta ändamål. Förslaget finansieras genom höjd maxtaxa. Kommunerna ska också bli skyldiga att erbjuda familjedaghem för de föräldrar som önskar det.

 • Föräldrastöd och familjerådgivning

Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot ska det offentliga erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till familjerådgivningen som de kan nyttja om de vill.https://kristdemokraterna.se/familj/ "Med undantag för första punkten, som innebär är ett slags indirekt stärkande av familjen, ämnar övriga punkter enbart till att stärka familjens beroende av staten, och den traditionella familjens upplösande.

 

För det första har kristdemokraterna en så bred definition av "familj" att begreppet blir meningslöst. En familj är enligt den traditionella definitionen ett gift heterosexuellt par med biologiska barn som huvudregel. Men i KD:s definition ingår även splittrade familjer, ensamstående mödrar, och om jag inte misstar mig helt, numera även homopar. Resultatet av den här breda räddhågsna definitionen blir att det enda man har kvar att erbjuda barn och föräldrar är det man på engelska kallar "gibs", på svenska skulle kanske allmosor vara en bra motsvarighet. Alltså diverse lättnade för att göra livet bekvämare. Det behöver inte vara något fel med stöd till familjer per se, särskilt inte om det bidrar till att driva upp fertiliteten i landet - men inga av de här åtgärderna stärker egentligen den traditionella familjen som institution.

 

 

Om man vill att folk ska bilda och hålla samman i familjer, måste man skapa incitament för det – inte ge ut allmosor till alla de som råkar ha barn under 18 boende hemma hos sig.

 

Exempel på lagändringar och incitamentsstrukturer som kan implementeras för att stärka familjen:

 

 • Tillåt inte skilsmässa för andra orsaker än otrohet, våld eller allvarlig försummelse av endera makarna i äktenskapet. Hjalmar Söderberg ondgjorde sig över hyckleriet i att man var tvungen att fly till Köpenhamn med sin älskarinna för få till stånd en skilsmässa. Kanske behöver vi hyckla en smula ibland för att skydda en princip. Den nordeuropeiska människans tvångsmässiga behov av att harmonisera den inre och yttre världen, har lett till mer problem än det har löst.

 • Lagstifta så att allmännyttan tvingas upplåta en viss andel av sitt lägenhetsbestånd till gifta par med barn.

 • Tillåt hemskolning.

 • Utbetala enbart barnbidrag (eller barnskatteavdrag) till gifta par.

 

För att bara ta några exempel. Så stärker man familjen som institution, inte genom politisk korrekt väljarfjäsk och allmosor – där kan man ändå inte konkurrera med Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna.